กิจกรรม Inside ASEAN

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Inside ASEAN โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้อง

Read more

โครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน ASEAN LEARNING

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ในการประกอบอาชีพ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญและจำเป็น สำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม

Read more

ประชุมความพร้อมการจัดเตรียมโครงการ “Inside ASEAN”

ประชุมความพร้อมการจัดเตรียมโครงการ “Inside ASEAN” ประจำปี 2559 ของนักศึกษาโครงการ ASEAN Learning รุ่น 3 และนักศึกษา โครงการ ASEAN Youth Camp รุ่น ที่ 2 ณ ห้องพิกุลทอง

Read more

โครงการ ASEAN YOUTH CAMP II : รุ่น 2

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการ ASEAN Youth Camp โดยจัดการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา

Read more