โครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน ASEAN LEARNING

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ในการประกอบอาชีพ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญและจำเป็น สำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม

Read more

ประชุมความพร้อมการจัดเตรียมโครงการ “Inside ASEAN”

ประชุมความพร้อมการจัดเตรียมโครงการ “Inside ASEAN” ประจำปี 2559 ของนักศึกษาโครงการ ASEAN Learning รุ่น 3 และนักศึกษา โครงการ ASEAN Youth Camp รุ่น ที่ 2 ณ ห้องพิกุลทอง

Read more

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนส่งคลิปประกวดในหัวข้อ ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 315,000 บาท น้องๆที่ส่งใบสมัครก่อน 150 ท่านแรก จะได้ร่วม Workshop กับผู้กำกับชื่อดัง ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการ‬“เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”รุ่น 3

‪ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการ‬“เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”รุ่น 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 กลุ่ม โดยทางโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ จะทำการนัดหมายนักศึกษาในภายหลัง เพื่อชี้แจงเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้แก่คณะดังต่อไปนี้ ‎วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว‬ จำนวน 3 กลุ่ม ‎เวียดนาม‬ นายบูคอรี ดิง นายพัทธนันธิ์ มากกำเนิด

Read more