ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016)

ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016)

ด้วยสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016)
ภายใต้หัวข้อ “Economics: Small and Medium Enterprises” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจระหว่างกันโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย บริษัทชั้นนำ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และกิจกรรมโอมเสตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พักและอาหาร และค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถศึกษาแนวทางการสมัครและดาวน์โหลด
1. ใบสมัคร Entry Form และ
2. ใบสมัคร Applicion Form (essay) ได้ที่ http://mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร 022078504 (คุณมิ)

ทั้งนี้ข้อให้ผู้สมัครโครงการจัดส่งใบสมัครตามข้อ 1 และ 2 พร้อมสำเนาพาสปอร์ต ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยระบบชื่อเรื่องว่า “สมัคร JENESYS2016Economics”

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรัฐบาลญีปุ่่นขอเชิญเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS2016) หัวข้อ Economics ณ ประเทศญี่ปุ่น สมัครโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นี้