ขอให้นักศึกษาโครงการ ASEAN Leaning รุ่น 3 ส่งเล่มสรุปโครงการด่วน

ขอให้นักศึกษาโครงการ ASEAN Leaning รุ่น 3 ขอให้กลุ่มที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งเล่มสรุปโครงการโดยด่วนที่สุดด้วยมิฉะนั้นจะดำเนินการรายงานถึงคณะ

1. คณะครุศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
2. คณะครุศาสตร์ ประเทศฮ่องกง
3. คณะครุศาสตร์ ประเทศพม่า
4. คณะครุศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์
5. วิทยาลัยนานาชาติ ประเทศเวียดนาม
6. วิทยาลัยนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย
7. คณะมนุษยศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย
8. คณะวิทยาการจัดการ ประเทศกัมพูชา 2 กลุ่ม