กิจกรรม Inside ASEAN

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Inside ASEAN โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” รุ่นที่ 3 และนักศึกษาโครงการ ASEAN Youth Camp II: ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุน ฯ ในแต่ละปีการศึกษา ที่กลับมานำเสนอผลงาน มีการนำเสนอผลงานที่ดี ซึ่งโครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” ถือเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษา และตัวนักศึกษาที่เป็นตัวแทนไปศึกษาในแต่ละประเทศนั้น มีความรู้ ความสามารถ และยังมีการนำเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์

ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี ผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา กล่าวว่า โครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมา 3 ปี ต่อเนื่อง โดยการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจากทุกคณะๆละ 6 คน โดยเป้าหมายของโครงการคือการให้นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมต่าง ในประเทศอาเซียน และอาเซียน+6 และในแต่ละปีก็มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมจากหลากหลายคณะต่างๆของมหาวิทยา ลัยราชภัฏุสราษฎร์ธานีเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย กลุ่มละ 60,000 บาท ในการศึกษาในประเทศที่ตัวนักศึกษาสนใจ และกลับมานำเสนอผลงานการไปศึกษาเรียนรู้

การเผยแพร่ผลงานของนัก ศึกษาโครงการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการ”เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” รุ่นที่ 3 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีทั้งหมด 7 กลุ่มประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการนำเสนอที่หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปยังต่างประเทศของแต่ละ กลุ่ม การแสดงวัฒนธรรมที่นักศึกษาได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การแสดงละคร การแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ เช่นหนังตะลุง 2 ภาษา การแสดงมโนรา อีกด้วย

และ ในส่วนการแสดง นักศึกษาโครงการ ASEAN Youth Camp II: ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 เป็นการแสดงละครเวที มิวสิคัล โดยนักศึกษาที่รวมโครงการ

ภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เรียบเรียง: ธีรวัฒน์ กิจงาม