โครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน ASEAN LEARNING

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ในการประกอบอาชีพ

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญและจำเป็น สำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ควรให้ความสำคัญ

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม ทางโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้สู่อาเซียนASEAN LEARNING รุ่น 3 ในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักศึกษา
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับนักศึกษาในกลุ่ม ประเทศอาเซียน ASEAN+6

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กลุ่มละ 6 คน จำนวน 12 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 72 คน

วิธีดำเนินการ

 1. แต่ละกลุ่มจะต้องเสนอโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน ประเทศใน ASEAN+6 โดยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 7 วัน โดยจะต้องเตรียมข้อมูลพื้นฐานของประเทศนั้นๆ เมืองที่จะไป สถานที่สำคัญหรือสถานที่ที่จะไปเรียนรู้รวมถึงแผนการเดินทาง แผนกิจกรรมในแต่ละวันที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ พร้อมงบประมาณที่จะใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ
 2. กลุ่มนักศึกษาจะต้องเสนอโครงขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะที่สังกัดและ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมของโครงการ
 3. มหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการเดินทางตามความจำเป็น แก่กลุ่มที่ผ่านการ พิจารณา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน กลุ่มละ 60,000 บาท ดังนี้
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าประกันภัย
  • ค่าที่พัก
  • ค่าวัสดุเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
  • ค่าลงทะเบียน หรือค่าผ่านประตู หรือค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่สำคัญของประเทศ นั้นๆ (ถ้ามี)
 4. กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมนำส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
  • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ
 5. นักศึกษาจะต้องบันทึกประสบการณ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งและ นักศึกษาในคณะที่สังกัด

ระยะเวลา นักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาในเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2559