ประชุมความพร้อมการจัดเตรียมโครงการ “Inside ASEAN”

ประชุมความพร้อมการจัดเตรียมโครงการ “Inside ASEAN” ประจำปี 2559 ของนักศึกษาโครงการ ASEAN Learning รุ่น 3 และนักศึกษา โครงการ ASEAN Youth Camp รุ่น ที่ 2 ณ ห้องพิกุลทอง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เวลา 15.00 น. ขอขอบคุณ อ.ปอม ภวิกา อ.พจนาถ และ อ.หญิงพุทธชาด ที่ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมโครงการ