โครงการ ASEAN YOUTH CAMP II : รุ่น 2

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการ ASEAN Youth Camp โดยจัดการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมทางสังคม และบูรณาการร่วมกับการจัดความรู้ระบบการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษาในประเทศมาเลเซีย
  3. เพื่อเป็นกิจกรรมที่เน้นการศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ และประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชนในประเทศมาเลเซีย

สถานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัย University Sains Malysia (USM) กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2559