ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมโครงการ Inside ASEAN

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำโครงการ “Inside ASEAN” ของนักศึกษาโครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” รุ่น 3 และนักศึกษาโครงการ ASEAN Youth Camp II ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2559

ในการนี้ทางโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประสบการณ์ตรงจากกลุ่มนักศึกษาโครงการ“เรียนรู้สู่อาเซียน”ASEAN LEARNING รุ่น 3 ในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และนักศึกษาโครงการ ASEAN Youth Camp: ค่ายเยาวชนอาเซียน รุ่นที่ 2 หลังจากที่นักศึกษาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมใช้ชีวิตในกลุ่มประเทศอาเซียนจากประสบการณ์ตรงจากเพื่อนสู่เพื่อน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องเรียนรวม GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี