ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการ‬“เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”รุ่น 3

‪ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการ‬“เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”รุ่น 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 กลุ่ม โดยทางโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ จะทำการนัดหมายนักศึกษาในภายหลัง เพื่อชี้แจงเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้แก่คณะดังต่อไปนี้

‎วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว‬ จำนวน 3 กลุ่ม

‎เวียดนาม‬

 1. นายบูคอรี ดิง
 2. นายพัทธนันธิ์ มากกำเนิด
 3. นางสาวจิราพัชรา จุลถาวร
 4. นางสาวฮานาเดีย ซิมะ
 5. นางสาววิไลวรรณ ลอยลิบ
 6. นางสาวมุกวารินทร์ เมฆตรง

มาเลเซีย

 1. นายเกียรติศักดิ์ ชูฟอง
 2. นายอดุลย์ เต๊ะปูยู
 3. นางสาวพัทธนันท์ ปลื้มสุทธิ์
 4. นางสาวภัทรดา วิมล
 5. นางสาวนิรมล นิลประดับ
 6. นางสาวสิริกานต์ อรัญไสว

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง‬-มาเก๊า 

 1. นายปิยชัย แซ่หลี
 2. นางสาวรัตนาพร เหรัญญะ
 3. นายนิติพงษ์ ทองสองสี
 4. นางสาวอาลีซะ ลูกหยี
 5. นางสาวแจ่มใส เมืองผุด
 6. นางสาวกนกวรรณ เซ็นกลาง

ครุศาสตร์‬ จำนวน 5 กลุ่ม

‎ญี่ปุ่น‬

 1. นายภูวเดช แก้วเทวา
 2. นายธนพล ยุ่เหล็ก
 3. นายกนต์ธร สิตีธีรพันธ์
 4. นางสาวกรณิการ์ หยูอินทร์
 5. นางสาวสัตตบงกช ขวัญละมูล
 6. นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชัย

‎อินโดนีเซีย

 1. นายอนุพงศ์ รองแก้ว
 2. นางสาวพรรณิภา ทับทิมทอง
 3. นางสาวจุฑามาศ แก้วประสงค์
 4. นางสาวปิยาภรณ์ เวชชานุเคราะห์
 5. นางสาวรัชญา รัตนบุรี
 6. นางสาวกุสุมา ชูสีสุข

‎ฮ่องกง‬ 

 1. นางสาวเกศินี เดชะ
 2. นางสาวนิฐิภรณ์ สุทน
 3. นางสาวนิภา รักช้าง
 4. นางสาวเบญจพร สุทธิบูรณ์
 5. นางสาวสุพพัตรา ตรีวง
 6. นายณัฐวุฒิ จำปา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์‬ 

 1. นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช
 2. นางสาวธิรารัตน์ โฉมทอง
 3. นางสาวอรพรรณ คงแก้ว
 4. นายปฏิพัทธ์ ศรีโชติ
 5. นางสาวรัชดาพร ผลอินทร์
 6. นางสาวอาริษา ธรรมน

‎มาเลเซียและสิงคโปร์‬ 

 1. นางสาวนิศาชล ศรีแก้วตุง
 2. นางสาวปราณปริยา ชัยสวัสดิ์
 3. นายธานินทร์ ศรีสุวรรณ
 4. นางสาววรัญญา เกาะกากลาง
 5. นางสาวรติญา สีหาวงศ์
 6. นายวุฒิกร ขอบใจ

‎วิทยาการจัดการ‬ จำนวน 2 กลุ่ม ‪

 1. ‎กัมพูชา‬
  นายนราวิชญ์ กลีบอุบล
 2. นายธีรนันท์ จรูญรักษ์
 3. นายทศพล เพ็ชรกุล
 4. นายเกียรติศักดิ์ ไชยวินิช
 5. นางสาวณัฐวดี อำมาตย์นิติกุล
 6. นายดิศพงษ์ สุขอ่อน

กัมพูชา

 1. นายธีรยุทธ รอดเจริญ
 2. นายธิติ พิวัฒน์
 3. นายพัฒศนุพงศ์ คงปาน
 4. นางสาวธัญญาเรศ ทองบัว
 5. นายประเสริฐ ฉันทา
 6. นายพัชรพงศ์ พรมขำ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์‬ จำนวน 2 กลุ่ม

มาเลเซีย

 1. นาย พ.พงศ์ นามอินทราภรณ์
 2. นางสาวนพมาศ วิภาคหัตถกิจ
 3. นางสาวสุดารัตน์ คำแหง
 4. นางสาวรังสิมันต์ ห่อคำ
 5. นายกัสมีรัน บากา
 6. นายปิยะพัทย์ รักนุกูล

มาเลเซีย

 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ เรืองรุ่ง
 2. นางสาวชยาภรณ์ จำนองวุฒิ
 3. นางสาวดลยา ดำคชรัตน์
 4. นางสาวภัทรวรินทร์ธร เพชรอาวุธ
 5. นางสาวพิชญาภา ประเสริฐกุล
 6. นางสาววนิดา ศรีกาญจน์