ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (SRU-Regional Prototype University for Community Development) จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางการศึกษาในกรอบของประชาคมอาเซียน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีสถานที่ตั้งและให้บริการการศึกษาในอาณา
บริเวณภาคใต้ตอนบน ซึ่งนับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ มาเลเซีย บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศคู่เจรจาสำคัญ เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาขึ้นเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนเพื่อการเตรียมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและศักยภาพสูงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน รวมทั้งเน้นศูนย์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกที่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและประชาชนทั่วไปและเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ  “โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันศุาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555