ข้อมูลพื้นฐาน

CASTU-ASEAN อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และไทย และ ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกสั้นๆว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia,Lao,Myanmar, Vietnam)

ตราสัญลักษณ์อาเซียน

ASEAN-LOGO-meaningสัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) : ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์ประเทศอินโดนิเซีย
เลขาธิการ : นาย เล เลือง มินห์ : เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

ธงอาเซียน

ธงอาเซียน คือ สิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และพลวัติของอาเซียน และเป็นที่มาของสี 4 สีที่ปรากฏอยู่บนธงซึ่งไม่เพียงแต่จะรวบรวมจากสีของธงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด แต่สีน้ำเงิน ยังหมายถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดงคือความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาวคือความบริสุทธิ์ และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

          สิ่งที่ปรากฏอยู่กลางธงอาเซียนคือสัญลักษณ์ของอาเซียน ได้แก่ รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนเคยวาดฝันไว้ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10ประเทศนี้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขณะที่วงกลมที่อยู่รอบรวงข้าวนั้นแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวและความสมานฉันท์ของอาเซียน

คำขวัญของอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community :  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม “

 

ที่มา : http://www.pramanda.ac.th/newweb54/asean/index/community.html