ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

การทำงานเพื่อสร้างความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนในปี 2558 ของท่านอธิการบดี ศูนย์อาเซียนและพัฒนาฯ จะทำงานอยู่ภายใต้กรอบ ABC Project ระหว่างปี 2556-2558 ดังนี้
A: Awareness (2556)
         ในปี 2556 ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาฯ มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการเข้าสู่สังคมอาเซียนให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปในสังคม ชี้นำสังคมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
        โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อบรมภาษาในกลุ่มอาเซียน เช่น ภาษาพม่า การใช้สื่อภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนในทุกรายวิชา นิทรรศการอาเซียน เสวนาอาเซียน หรือแม้กระทั่งการสร้างทีมนักศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียน ล้วนแต่เป็นกิจกรรมเพื่อกระต้นให้ทุกฝ่ายเห็นถึงการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
B: Booster (2557)
         ปี 2557 เป็นปีแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน ทั้งรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน และ การจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ มีความกล้าในการคิดและตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นในระดับนานาชาติ
C : Corporation and Competitiveness   (2558)
         ปี 2558 เป็นปีแห่งการเข้าสู่อาเซียนอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ้นปี แต่กระแสต่างๆย่อมมีตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต้องมีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมอาเซียน
          มีจำนวนหลักสูตรและรายวิชาที่สอดคล้องกับอาเซียน ทั้งที่สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการสอนอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคง มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากขึ้น นักศึกษาของมหาลัยราชภัฏ     สุราษฎร์ธานีต้องมีโอกาสมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนและสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับภูมิภาค มีความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะและมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นรูปธรรม เช่น แลกเปลี่ยนอาจารย์ เชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอน เป็นต้น