งานที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิรูปหอสมุด ให้เป็นศูนย์วิทยบริการสารสนเทศที่แท้จริง เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ที่เอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวก (Self Learning Access) เป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ Learning Resource Center :LRC) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนและสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล (Globalization)
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกระดับ
 3. ส่งเสริมการจัดพื้นที่ซึ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน เป็นต้น
 5. ส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากรสายปฏิบัติการ โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 6. สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาให้เป็นรูปแบบสองภาษาให้มากยิ่งขึ้น
 7. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เช่น การจัดทำเว็บไซต์หลายภาษา และการจัดทำป้ายบอกทางภายในและภายนอกอาคารเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
 8. พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation) หลักสูตรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 9. สร้างและพัฒนารายวิชาศึกษาที่เกี่ยวกับอาเซียน (Asian study)
 10. สร้างระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างประเทศอาเซียน (Credit Transfer)
 11. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา

นโยบาย และแผนงานของโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กร บุคลากร และพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความกระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยใช้สื่อภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางอาเซียน
 4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาเซียนศึกษาสู่ชุมชน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองในระดับสากล
 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษาในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน
 7. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และความเข้มแข็งทางวิขาการ จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งจัดค่ายการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน
 8. เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาเซียนศึกษาแก่สังคม