คณะกรรมการดำเนินงาน

 

dr-Parussaya

ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา
ประธาน

 
  ms-rasita
นางสาวรสิดา  ไสยรินทร์
รองประธานกรรมการ
 
dr-sansanee
ดร.ศันสนีย์  เกียริติคีรี
กรรมการ
ms-banya
นางสาวเบญญา  จริยวิจิตร
กรรมการ
mr-narongsak
นายณรงค์ศักดิ์  จายางกูร
กรรมการ
mr-kart
นายกฤษณ์  ศรีพร
กรรมการ
mr-nawin
นายนาวิน  วงศ์สมบูรณ์
กรรมการ
ms-puttacha
นางสาวพุทธชาด  หนูนาค
กรรมการและเลขานุการ

ms-khanitha

นางสาวขนิษฐา  สาริขา
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ