ปี 2557

ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา ได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 ทั้งสิ้น 21 โครงการ ดังต่อไปนี้

 

โครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน

 งบประมาณ

  โครงการ
     “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อมาตรฐานสากลและอาเซียน”ณ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     อาจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากลและอาเซียน จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 13-27 ตุลาคม 2557
4,495,836 บาท
  โครงการ
     “โอกาสในการศึกษาต่อและการทำงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     บุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
 73,140 บาท
โครงการ
      “ASEAN Youth Camp : Language and Cultural by IST 2013”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คนต่อ 1 โรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน (จำนวนทั้งหมด 50 คน) จากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 (จำนวน 50 คน) ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2556
 524,300 บาท
โครงการ
     “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556
 36,700 บาท
โครงการ
     “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 180 คน
 87,975  บาท
โครงการ
     “โอกาสในการศึกษาต่อและการทำงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 150 คน
 86,510 บาท
 โครงการ
     “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่า เพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับอาจารย์และบุคลากรทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 30 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม และ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557
 201,910  บาท
 โครงการ
     “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ (จีน, พม่า และอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC) เพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 180 คน
 20,910 บาท
 โครงการ
     “อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2557
 53,870 บาท
โครงการ
     “การเรียนรู้สู่อาเซียน ASEAN LEARNING”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้สู่อาเซียน
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 กลุ่มๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
  600,000 บาท
 โครงการ
     “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LEADERS IN THE 21st CENTURY: The Challenges Ahead (within the context of Higher Education)”ณ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 17 คน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน 2557

 2,410,689 บาท
โครงการ
     “พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ERICAN COLLEGE Kula Lumpur City Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 43 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-24 พฤษภาคม 2557
 4,035,640 บาท
โครงการ
     “Asean Youth Camp: ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
    นักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2557 โดยให้นักศึกษาเข้าการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
 200,735 บาท
 โครงการ
     “พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานอาเซียน”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     ผู้บริหารและอาจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยและเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากลและอาเซียน จำนวน 50 คน วิทยากรโดย  Jan Fitz – Gerald จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
 11,100 บาท
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
      “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อแนะนำโรงเรียน โดยการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     ครูภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557   
  54,000 บาท
 โครงการ
     “ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     นักศึกษา อาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและรวมถึงบุคลภายนอกที่มาขอใช้บริการเข้าใจถึงข้อมูลจากการสื่อสารด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 จุด ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2557
  30,000 บาท
 โครงการ
     “การประชุมนานาชาติ เพื่อการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน”  (The International Seminar on Educational Management to Meet ASEAN Academic Standards)
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
    อาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557
  232,400 บาท
 โครงการ
     “English for nurse and health care สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 92 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2557
 74,250 บาท
โครงการ
     “พัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2557 จำนวน 4,550 คน
 167,120 บาท
 โครงการ
     “ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และบุคลากร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557
 100,000 บาท
โครงการ
     “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดประตู SRU สู่อาเซียน”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     เพื่อเน้นย้ำความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการหลังจากที่นักศึกษาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมใช้ชีวิตในกลุ่มประเทศอาเซียนจากประสบการณ์ตรงจากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อ Presentation ผลการดำเนินโครงการของนักศึกษาโครงการ“เรียนรู้สู่อาเซียน” ASEAN LEARNING ของนักศึกษาจำนวน  ทั้ง 10 กลุ่ม จำนวน 1,000 คน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 157,230 บาท
 โครงการ
     “พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับและบุคคลทั่วไป (ภาษาพม่า) รุ่นที่ 3”
ตัวชี้วัดผลผลิต/เป้าหมาย
     บุคลากร ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถในทักษะทางด้านภาษาพม่า มีความสามารถที่จะพูดและสื่อสาร  เบื้องต้นเป็นภาษาพม่าได้บุคคลทั่วไป จำนวน  40  คน
  208,690 บาท